Klubbens vedtægter

  

Vedtægter for Solistklubben af 1985 pr. 30. april 2004:

 

§ 1.    Klubbens navn er SOLISTKLUBBEN af 1985.

§ 2.    Klubben er hjemmehørende i Hillerød kommune.

§ 3.    Formålet er at samle mennesker til diskussion,  kulturaktiviteter, interessegrupper, selskabeligt  samvær m.m. for igennem gensidig inspiration at give hverdagen et nyt og mere varieret indhold.

§ 4.  Solist-klubben er som forening stiftet ved en stiftende generalforsamling afholdt den 11. marts 1987.

§ 5.   Klubbens regnskabsår går fra den 1. april til den 31. marts.

§ 6.   De nødvendige midler til at sikre gennemførelse af klubbens arbejde tilvejebringes gennem et medlemskontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

Det kontingent som vedtages, gælder for det næstfølgende regnskabsår.

§ 7.   Solist-klubben ledes af en formand og en bestyrelse på 6 medlemmer. Klubbens formand vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år.

        Den øvrige bestyrelse vælges ligeledes for 2 år ad gangen, således at der hvert år vælges 3 medlemmer.

        Genvalg kan finde sted.

        På generalforsamlingen vælges endvidere 1-2 suppleanter, der har ret til at deltage i klubbens bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret, samt 1 revisor og en revisorsuppleant. Disse valg gælder for ét år ad gangen.

       Skriftlig afstemning foretages, såfremt én af de tilstedeværende forlanger det.

       Simpel stemmeflerhed gælder i alle Klubbens anliggender, idet formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

       På generalforsamlingen kan stemmes ved fuldmagt.

§ 8.   Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.

       Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til varetagelse af specifikke opgaver/arrangementer. Medlemmer til sådanne udvalg kan udpeges blandt medlemmer udenfor bestyrelsens kreds.

       Alle aktivitetsgrupper skal have en repræsentant (formand), som er kontaktperson til bestyrelsen.

§ 9.   Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes hvert år inden udgangen af maj, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne. Indkaldelsen kan også varsles i Solist-klubbens medlemsblad.

       Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

§ 10.   Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt og skal afholdes senest 3 ugerefter, at mindst 25% af medlemmerne skriftligt overfor formanden fremsætter begæring herom, med angivelse af dagsorden.

       Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter de i § 10 nævnte regler.

§ 11.   Bestyrelsen opstiller dagsorden for den ordinære generalforsamling, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1)Valg af dirigent.

2)Formandens beretning.

3)Regnskab.

4)Indkomne forslag.

5)Fastsættelse af kontingent.

6)Valg af formand (hvert andet år).

7)Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.

8)Valg af 1-2 suppleanter.

9)Valg af revisor og revisorsuppleant.

10)Den kommende tids arbejde.

11)Eventuelt.

§ 12.   Forslag til ændringer i vedtægterne kan kun foretages på en ordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

§ 134.   Solist-klubben kan opløses, når det vedtages af 3/4 af de tilstedeværende medlemmer på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum.

I tilfælde af opløsning af Solist-klubben anvendes klubbens aktiver efter generalforsamlingens bestemmelse.

 

Ovenstående vedtægter er ændrede ved godkendelse på de ordinære generalforsamlinger 8. september 1989, 8. maj 1992, 14. maj 1993, 31. maj 1996 og 18. maj 2001, 30. april 2004, 28. april 2017.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.01 | 16:03

Ok tak Birgit 👍😃

...
24.01 | 15:20

Jo, akkurat. Man går lige hen over gangbroen, så kommer man over til Carlsbergvej og skolen ligger overfor . Vh Birgit

...
24.01 | 14:16

Hej Birgit
Ok er det ikke i nærheden af stationen 🤔
Vh Alice

...
24.01 | 13:52

Hej Alice.
Vi holder til på Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød.
Mvh. Birgit

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE